Rekrutacja do projektu

„Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego Śląska”

Wsparciem zostanie objętych 360 osób z obszarów powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego oraz ząbkowickiego mieszczących się w poniższych grupach:

  • osoby o niskich kwalifikacjach,

  • osoby, które ukończyły 50 rok życia.

W tym:

  • osoby niepełnosprawne-60os (36K)

  • osoby z obszarów wiejskich – min. 60%(kryt. prem.) -217os(131K)

  • osoby o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3)-253os.(152K)

  • osoby 50+ -175os.(105K)

  • osoby w wieku 25 lat i więcej-346 os.(208K)

 

Rekrutacja oraz akcja promocyjna prowadzona w sposób sukcesywny na zasadzie wolnego naboru w okresie do X.2017. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia rekrutacji w przypadku, gdy liczba chętnych znacznie przekroczy ilość miejsc na daną edycję lub w całym projekcie. Zawieszenie dotyczyć może rekrutacji na wszystkie lub wybrane szkolenia. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnioną i podpisaną deklarację zgłoszeniową dostępną w biurze projektu na terenie województwa dolnośląskiego oraz na stronie internetowej.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie uczestnika - dla rolników