Witamy na stronie projektu

„Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego Śląska”

Numer projektu: RPDS.10.03.00-02-0181/16

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie: 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

Wartość projektu: 997736,50 zł (w tym współfinansowanie z EFS: 848 076,02 zł)

​Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 18.04.2018

 

 

​Projekt realizowany jest przez:

FUNDACJĘ „RAZEM” z siedzibą w Wałbrzychu (Lider projektu)

oraz Stowarzyszenie Excalibur z siedzibą w Zielonej Górze(Partner projektu)

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie kluczowych kompetencji o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych (angielskiego/niemieckiego na poziom.A1 i/lub A2 i/lub B1 zgodnych z ESOKJ )i kompetencji cyfrowych- ICT(poziom A zgodny z DIGCOMP) na dolnośląskim rynku pracy z obsz. powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego oraz ząbkowickiego w których stopa bezrobocia przekracza 150% stopy bezrobocia w woj. Dolnośląskim (kryt.prem) oraz min. 60% (kry.prem) os. zamiesz.obszary wiejsk. (zgodnie z KC) przez co najmniej 325 osób (90%) z 360 objętych wsparciem wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych oraz z zakresu TIK 92os. ze 110 ob.wsparciem (84%) oraz posiadające największe potrzeby w dostępie do edukacji oraz znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby w wieku 18 lat i więcej mieszczące się w dwóch grupach:
- osób o niskich kwalifikacjach,
- osób, które ukończyły 50 rok życia.