O projekcie

Witamy na stronie projektu pn. "Nasza wspólna praca – Nasz wspólny sukces" realizowanego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znajdziecie tu Państwo wszystkie informacje związane z realizacją projektu.

Tytuł projektu: Nasza wspólna praca – Nasz wspólny sukces

Oś priorytetowa: 9 – Włączenie społeczne

Działanie: 9.1 – Aktywna integracja

Nr projektu: RPDS.09.01.01-IP.02- 02-008/16

Wartość projektu: 1 578 192,00 zł

Zasięg terytorialny: Powiat kłodzki, dzierżoniowski, ząbkowicki

Okres realizacji: 01.01.2017r. – 30.11.2018 roku​

 

Wnioskodawcą projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 64 osób zagrożonych ubóstwem          i wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy, zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia, zamieszkujących powiat kłodzki, dzierżoniowski i ząbkowicki, w okresie od 01.01.2017r. – 30.11.2018r. Adresatami są osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z wyżej wymienionych grup, które z różnych przyczyn pozostają bez zatrudnienia, bądź bez wystarczającego poziomu edukacji/przeszkolenia, by móc podjąć zatrudnienie.

Zgodnie z założonym celem oraz zdiagnozowanymi potrzebami, projekt przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego uczestników  poprzez:​

  • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – specjalistyczne poradnictwo psychologiczne oraz prawne, które zakłada nabycie, przywrócenie oraz wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności oraz aktywności społecznej poprzez opracowaną dla każdego uczestnika ścieżkę reintegracji zawodowej;

  • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez usługi pośrednictwa i poradnictwa zawodowego; w tym pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, opracowanie indywidualnych planów rozwoju zawodowego oraz ścieżki reintegracji zawodowej; 

  • treningi kompetencji oraz treningi rozwijania umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy, umożliwiające powrót do życia społecznego oraz powrót na rynek pracy; 

  • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy, celem zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku, zdobycie konkretnych kwalifikacji i przygotowanie do wykonywanego zawodu, jak i rozwój posiadanych umiejętności, głównie zawodowych oraz osobowościowych; 

  • staże zawodowe - celem  jest zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych pożądanych na rynku pracy;

  • coaching - celem zadania jest zwiększenie motywacji do pracy nad zmianą dotychczasowego funkcjonowania w sferze psychospołecznej, wzrostu umiejętności i kompetencji społecznych, zwiększenie kompetencji życiowych, wzrost umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych, nabycie/podniesienie kompetencji miękkich w zakresie świadomego kształtowania kariery zawodowej oraz poprawa kondycji psychicznej, wzrost umiejętności pokonywania własnych barier i ograniczeń, nabycie umiejętności funkcjonowania w środowisku pracy. Realizacja zadania wpłynie na ograniczenie sfery ubóstwa oraz ograniczenie korzystania          z systemu opieki społecznej poprzez wykorzystanie instrumentów integracji społeczno – zawodowej, których celem będzie praca nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez uczestnika decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy przy współpracy z coachem oraz osiągnięcie efektu polegającego na zwiększeniu motywacji do pracy nad zmianą dotychczasowego funkcjonowania w sferze psychospołecznej.