Tytuł projektu: Aktywizacja drogą do sukcesu

Oś priorytetowa: 08 - Integracja Społeczna

Działanie: 08.02 - Włączenie Społeczne

Nr projektu: RPOP.08.02.00-16-017/15

Wartość projektu: 2 905 950,18 zł

Zasięg terytorialny: województwo opolskie, powiat brzeski

Okres realizacji: 01.06.2016 roku – 31.08.2018 roku

 

Projekt realizowany w partnerstwie.

Liderem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych 135 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 30 - 64 lata  (75 Kobiet i 60 mężczyzn) zamieszkujących gminy powiatu brzeskiego poprzez objęcie ich indywidualną oraz kompleksową ścieżką realizującą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym w okresie od 01.06.2016 – 31.07.2018.

Zgodnie z założonym celem oraz zdiagnozowanymi potrzebami, projekt podniesie aktywność społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną uczestników  poprzez:

a) poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne – które zakłada podniesienie kompetencji osobistych oraz podniesienie motywacji do rozwoju osobistego, w tym określenie predyspozycji osobistych prowadzących do reintegracji zawodowej, celem spotkań będzie wspólne wypracowanie indywidualnych ścieżek kariery, określenie predyspozycji osobowościowych, określenie stopnia motywacji i samooceny u uczestników/czek projektu.

 

b) poradnictwo prawne i obywatelskie - celem jest podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców objętych projektem w zakresie przysługujących praw obywatelskich oraz prawnych, zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego mieszkańców powiatu brzeskiego.

c) poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez usługi pośrednictwa i poradnictwa zawodowego; w tym opracowanie indywidualnych planów rozwoju zawodowego oraz ścieżki reintegracji zawodowej.

d)  kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy - celem zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku, zdobycie konkretnych kwalifikacji i przygotowanie do wykonywanego zawodu, jak i rozwój posiadanych umiejętności, głównie zawodowych oraz osobowościowych.

e) staże/praktyki celem  jest zdobycie doświadczenia zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności pożądanych na rynku pracy.

f) profilaktyka - zapobieganie uzależnieniom - celem, których będzie wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

 

 

 

Projekt Aktywizacja Drogą do sukcesu współfinansowany ze środków EFS

w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.2 Włączenie społeczne