O projekcie

Witamy na stronie projektu pn. "Wspólna droga do sukcesu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znajdziecie tu Państwo wszystkie informacje związane z realizacją projektu.

Tytuł projektu: Wspólna droga do sukcesu

Oś priorytetowa: 09 – Włączenie społeczne

Działanie: 09.01 – Aktywna integracja

Nr projektu: RPDS.09.01.04-02-0005/16-00

Wartość projektu: 1 597 201,92 zł

Zasięg terytorialny: Gmina i Miasto Nowa Ruda, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina Zdrój, Gmina i Miasto Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno Zdrój, Gmina i Miasto Świdnica, Świebodzice, Walim, Gmina Wałbrzych, Żarów.

Okres realizacji: 01.01.2017 roku – 30.11.2018 roku

Projekt realizowany w partnerstwie.

Liderem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha. Partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 64 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy, zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia, zamieszkujących w/w gminy, w okresie od 01.01.2017 – 30.11.2018r. Adresatami są osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z wyżej wymienionych grup, które z różnych przyczyn pozostają bez zatrudnienia, bądź bez wystarczającego poziomu edukacji/przeszkolenia, by móc podjąć zatrudnienie.

​Zgodnie z założonym celem oraz zdiagnozowanymi potrzebami, projekt przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego uczestników  poprzez:​

  • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym - specjalistyczne poradnictwo psychologiczne oraz prawne, które zakłada nabycie, przywrócenie oraz wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności oraz aktywności społecznej poprzez opracowaną dla każdego uczestnika ścieżkę reintegracji zawodowej;

  • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez usługi pośrednictwa i poradnictwa zawodowego; w tym pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, opracowanie indywidualnych planów rozwoju zawodowego oraz ścieżki reintegracji zawodowej;

  • treningi kompetencji oraz treningi rozwijania umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy, umożliwiające powrót do życia społecznego oraz powrót na rynek pracy;

  • coaching, praca nad realizacją celu, zawierający ewaluację dokonań, polegający na aktywnym motywowaniu do pracy nad zdiagnozowanymi brakami, projektowaniu spersonalizowanych technik i narzędzi eliminujących niniejsze braki, tworzeniu rekomendacji na przyszłość;

  • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy, celem zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku, zdobycie konkretnych kwalifikacji i przygotowanie do wykonywanego zawodu, jak i rozwój posiadanych umiejętności, głównie zawodowych oraz osobowościowych;

  • staże zawodowe - celem  jest zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych pożądanych na rynku pracy.