Usługi asystenckie i wsparcie towarzyszące


Fundacja „Razem” z Wałbrzycha w ramach  trwałości projektu pn. „Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego”– projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  9 Wyłączenie Społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

zaprasza do skorzystania :

 ● z usług asystenckich,
 ●z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Usługi skierowane są do osób z niepełnosprawnościami jak i z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkującymi teren powiatu ząbkowickiego. Informujemy, iż  Fundacja „Razem”z Wałbrzycha w ramach prowadzonej działalności posiada do dyspozycji 32 miejsca świadczonych usług ( asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami) .

Grupa docelowa to osoby z niepełnosprawnością jak i z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujące teren Powiatu Ząbkowickiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Niniejsza grupa obejmuje osoby w każdym wieku – od dzieci będących pod opieką opiekunów prawnych, po osoby w wieku podeszłym wymagające wsparcia Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością. Płeć, wykształcenie czy status zawodowy nie będzie miał znaczenia dla możliwości skorzystania ze wsparcia, jedynie w kwestii ustalenia zagrożeń związanych z wielokrotnym wykluczeniem pod względem sytuacji w jakiej dana osoba się znajduje.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały następujące grupy docelowe:

1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

2. i/lub osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością  mi sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi

3. i/lub osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

4. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W przypadku sytuacji w której dana osoba spełnia 2 warunki dodatkowe 20 pkt, 3 warunki -30 pkt., 4 warunki - 40 pkt
Dodatkowe punkty premiujące
1) ON fizycznie poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach lub mające trudności w samodzielnym poruszaniu się - 5 pkt.
2) os. z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu wzroku–niewidome lub niedowidzące w stopniu uniemożliwiającym swobodne poruszanie się w terenie, 5 pkt
3) ON zgodnie z zapis. dok. konk. które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie poruszać się w środowisku - 5 pkt.
4) dzieci z niepełnosprawnością, wymagających stałej opieki opiekunów prawnych - 20 pkt
5) ON samotnie zamieszkujące, nie mające wystarczającego wsparcia ze strony rodziny i osób bliskich - 10 pkt

Punkty nadawane są na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego

W przypadku osób zamierzających skorzystać z prowadzonej wypożyczalni sprzętu osoby te muszą spełniać powyższe kryteria. W przypadku zgłoszenia się osób, które zamierzają wypożyczyć ten sam sprzęt decyduje wyższa liczba uzyskanych punktów. Natomiast w przypadku zgłoszenia się osób, które uzyskają tą samą liczbę punktów decyduje data i godzina złożenia formularza

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

​​

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now